Browsing articles tagged with " مشابه درمانی"

روشهاي درماني رايج

Oct 14, 2010   //   by Dr. Alireza Taban   //   هومیوپاتی  

روشهاي درماني رايج

* از زمان بقراط پدر علم طب و حتی پیش از آن روشهای متعددی در درمان بیماریها بکار میرفته،

Read more >>

تعريف هوميوپاتي

Oct 14, 2010   //   by Dr. Alireza Taban   //   هومیوپاتی  

تعريف هوميوپاتي:

Read more >>

داروهاي هوميوپاتي

Oct 14, 2010   //   by Dr. Alireza Taban   //   هومیوپاتی  

نحوه تهيه ، مصرف و طولاثر داروهاي هوميوپاتي:

Read more >>