Browsing articles tagged with " schuessler"

Dr. Schussler salts نمکهای دکتر شوسلر

Apr 22, 2013   //   by Dr. Alireza Taban   //   Dr. Schuessler  

دکتر ویلهلم هنریک شوسلر متولد 21 آگوست 1821 یکی از هومیوپاتهای محقق و متفکری بود که ضمن بررسیهایش به این نتیجه رسید که عملکرد صحیح سلولها و در نتیجه بافتها به وجود مقادیر مشخص و بسیار جزئی از املاح معدنی بستگی دارد و تئوری یبوکمیک خودرا بر اساس کمبود این نمکها پایه گذاری کرد. البته موثر بودن استفاده از نمکها و املاح معدنی در طبابت تازگی نداشت و از قرنها قبل از آن شناخته شده و مورد استفاده قرار می‌گرفت

Read more >>